hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2828100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 13% 5% 80%
2828900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 次溴酸盐、亚氯酸盐、其他次氯酸盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB M.R/N.S 0% 5% 30%