hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2833110000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 硫酸二钠 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 4xy 0% 5% 40%
2833190000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钠的其他硫酸盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2833210000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 硫酸镁 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 A R/ 0% 5% 30%
2833220000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 硫酸铝 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2833240000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 镍的硫酸盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2833250000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 铜的硫酸盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2833270000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 硫酸钡 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 G 0% 5% 30%
2833291000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 硫酸亚铁 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 A R/ 0% 5% 45%
2833292000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 铬的硫酸盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2833293000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 硫酸锌 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 A R/ 13% 5% 30%
2833299010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 硫酸钴 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 4ABxy R/S 0% 5% 30%
2833299020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他钴的硫酸盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB M.R/N.S 0% 5% 30%
2833299090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他硫酸盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB M.R/N 0% 5% 30%
2833301000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钾铝矾 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 45%
2833309000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他矾 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%
2833400000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 过硫酸盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 30%