hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2835100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 次磷酸盐及亚磷酸盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 20%
2835220000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 磷酸一钠及磷酸二钠 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 20%
2835240000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钾的磷酸盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 20%
2835251000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 饲料级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:正磷酸氢钙请注明氟含量|3:级别(饲料级)|4:成分含量|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 AB R/S 0% 5% 20%
2835252000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 食品级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:正磷酸氢钙请注明氟含量|3:级别(食品级)|4:成分含量|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 A R/ 13% 5% 20%
2835259000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:正磷酸氢钙请注明氟含量|3:用途|4:成分含量|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 0% 5% 20%
2835260000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他磷酸钙 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5% 20%
2835291000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 磷酸三钠 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 A R/ 0% 5% 20%
2835299000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他磷酸盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 A M.R/ 0% 5% 20%
2835311000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(饲料、食品等)|3:成分含量|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 A R/ 13% 5% 20%
2835319000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(饲料、食品等)|3:成分含量|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 5% 20%
2835391100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 食品级的六偏磷酸钠 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(饲料、食品等)|3:成分含量|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 A R/ 13% 5% 20%
2835391900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他六偏磷酸钠 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(饲料、食品等)|3:成分含量|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 0% 5% 20%
2835399000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他多磷酸盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(饲料、食品等)|3:成分含量|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 0% 5% 20%