hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2837111000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氰化钠 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 23AB M/N 0% 5% 20%
2837112000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氧氰化钠 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 0% 5% 30%
2837191000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氰化钾 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 23AB M/N 0% 5% 20%
2837199011 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氰化锌,氰化亚铜,氰化铜 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 0% 5% 30%
2837199012 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氰化镍,氰化钙 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 0% 5% 30%
2837199013 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氰化钡,氰化镉,氰化铅 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 0% 5% 30%
2837199014 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氰化钴 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 0% 5% 30%
2837199090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他氰化物及氧氰化物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 0% 5% 30%
2837200011 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氰化镍钾,氰化钠铜锌 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 0% 5% 30%
2837200012 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氰化亚铜(三)钠,氰化亚铜(三)钾 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 0% 5% 30%
2837200090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他氰络合物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 0% 5% 30%