hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2908110000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 五氯苯酚 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB M/N 0% 5.5% 30%
2908191000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 对氯苯酚 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 4% 11%
2908199021 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 格螨酯 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 S 0% 5.5% 30%
2908199022 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 双氯酚 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 S 0% 5.5% 30%
2908199023 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 五氯酚钠 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 S 0% 5.5% 30%
2908199090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他仅含卤素取代基的衍生物及盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 5.5% 30%
2908910000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 地乐酚及其盐和酯 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 89 0% 5.5% 30%
2908920000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 4,6—二硝基邻甲酚〔二硝酚(ISO)〕及其盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 89 13% 5.5% 30%
2908991010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 4-硝基苯酚 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 5.5% 30%
2908991090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 对硝基苯酚钠 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 S 0% 5.5% 30%
2908999021 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 芬螨酯 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 S 0% 5.5% 30%
2908999022 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 消螨酚 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 S 0% 5.5% 30%
2908999023 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 戊硝酚 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 S 0% 5.5% 30%
2908999024 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 特乐酚 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 S 0% 5.5% 30%
2908999025 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 壬菌铜 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 S 13% 5.5% 30%
2908999030 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 苦味酸(2,4,6-三硝基苯酚) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 k 13% 5.5% 30%
2908999090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他酚及酚醇的卤化等衍生物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 5.5% 30%