hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2917111000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 草酸 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 6.5% 40%
2917112000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 草酸钴 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4xy 13% 9% 30%
2917119000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他草酸盐和酯 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 6.5% 30%
2917120001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 己二酸 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 A R/ 13% 6.5% 30%
2917120090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 己二酸盐和酯 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 A R/ 13% 6.5% 30%
2917131000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 癸二酸及其盐和酯 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 6.5% 30%
2917139000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 壬二酸及其盐和酯 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 6.5% 30%
2917140000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 马来酐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 6.5% 30%
2917190010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 驱虫特,硝苯菌酯 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 S 0% 6.5% 30%
2917190090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他无环多元羧酸 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 6.5% 30%
2917201000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 四氢苯酐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 4% 11%
2917209010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 驱蚊灵 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 S 0% 6.5% 30%
2917209090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他(环烷、环烯、环萜烯)多元羧酸 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB M.R/N.S 13% 6.5% 30%
2917320000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 邻苯二甲酸二辛酯 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 6.5% 30%
2917330000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 邻苯二甲酸二壬酯等 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 6.5% 30%
2917341010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 驱蚊叮 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 S 0% 6.5% 30%
2917341090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他邻苯二甲酸二丁酯 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 6.5% 30%
2917349000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他邻苯二甲酸酯 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 6.5% 30%
2917350000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 邻苯二甲酸酐(苯酐) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB M/N 13% 6.5% 30%
2917361100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 精对苯二甲酸 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:对苯二甲酸请注明4-CBA值|5:对苯二甲酸请注明P-TL酸值|6:对苯二甲酸请注明色度|7:对苯二甲酸请注明水分|8:签约日期|9:计价日期|10:GTIN|11:CAS|12:其他 千克 13% 6.5% 30%
2917361900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他对苯二甲酸 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:对苯二甲酸请注明4-CBA值|5:对苯二甲酸请注明P-TL酸值|6:对苯二甲酸请注明色度|7:对苯二甲酸请注明水分|8:GTIN|9:CAS|10:其他 千克 13% 6.5% 30%
2917369000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 对苯二甲酸盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:对苯二甲酸请注明4-CBA值|5:对苯二甲酸请注明P-TL酸值|6:对苯二甲酸请注明色度|7:对苯二甲酸请注明水分|8:GTIN|9:CAS|10:其他 千克 13% 6.5% 30%
2917370000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 对苯二甲酸二甲酯 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 6.5% 30%
2917391000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 间苯二甲酸 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:计价日期|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 13% 6.5% 30%
2917399011 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 酞菌酯 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 S 9% 6.5% 30%
2917399012 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氯酞酸甲酯 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 S 9% 6.5% 30%
2917399013 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氯酞酸 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 S 9% 6.5% 30%
2917399090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他芳香多元羧酸 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 6.5% 30%