hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2937110010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 生长激素(GH) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 20%
2937110020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他《兴奋剂目录》所列商品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 20%
2937110090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 生长激素的衍生物和结构类似物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 4% 20%
2937121000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 重组人胰岛素及其盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 20%
2937129000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他胰岛素及其盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 20%
2937190013 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 绒促性素、促黄体生成素等 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 20%
2937190015 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 促皮质素类等肽类激素 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 20%
2937190016 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 亮丙瑞林 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 20%
2937190017 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他《兴奋剂目录》所列商品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 20%
2937190091 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 醋酸曲普瑞林 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 4% 20%
2937190093 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 卵泡抑素 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 20%
2937190099 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他多肽激素及衍生物和结构类似物(包括蛋白激素、糖蛋白激素及其衍生物和结构类似物) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 Q 13% 4% 20%
2937210000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 可的松、氢化可的松等 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 Q 13% 4% 20%
2937221000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 地塞米松 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 Q 13% 4% 30%
2937229000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他肾上腺皮质激素的卤化衍生物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 Q 13% 4% 30%
2937231100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 孕马结合雌激素 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 Q 13% 4% 30%
2937231910 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 福美坦 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 Q 13% 4% 30%
2937231990 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他动物源雌(甾)激素和孕激素 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 Q 13% 4% 30%
2937239010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 泽仑诺;孕三烯酮;替勃龙 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 30%
2937239090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他雌(甾)激素及孕激素 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 Q 13% 4% 30%
2937290011 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 1-雄烯二醇;1-雄烯二酮 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 30%
2937290012 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 4-雄烯二醇;5-雄烯二酮 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 30%
2937290013 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 勃地酮;卡芦睾酮 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 30%
2937290014 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 达那唑;去氢氯甲睾酮 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 30%
2937290015 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 双氢睾酮;屈他雄酮 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 30%
2937290016 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 夫拉扎勃 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 30%
2937290017 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 美雄诺龙;美睾酮;美雄酮 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 30%
2937290018 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 甲基-1-睾酮;甲睾酮;甲诺睾酮 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 30%
2937290019 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 美替诺龙;美雄醇 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 30%
2937290021 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 米勃酮;诺龙;诺勃酮;诺司替勃 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 30%
2937290022 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 19-去甲本胆烷醇酮 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 30%
2937290023 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 羟甲睾酮;羟甲烯龙 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 30%
2937290024 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 奎勃龙;司坦唑醇;司腾勃龙 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 30%
2937290025 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 7α-羟基-普拉睾酮 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 30%
2937290026 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 7β-羟基-普拉睾酮 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 30%
2937290027 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 7-羰基-普拉睾酮 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 30%
2937290028 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 胆烷醇酮 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 30%
2937290031 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 雄甾-5-烯-3β,17β-二醇(5-雄烯二醇(3β,17β)) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 30%
2937290032 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 雄甾-4-烯-3,17-二酮(4-雄烯二酮) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 30%
2937290034 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 雄酮 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 30%
2937290035 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 1,4-雄烯二酮(雄甾-1,4-二烯-3,17-二酮) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 30%
2937290036 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他《兴奋剂目录》所列商品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 30%
2937290091 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 依西美坦 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 Q 13% 4% 30%
2937290099 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他甾类激素及其衍生物和结构类似物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 Q 13% 4% 30%
2937500010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 罕见病药原料(曲前列尼尔) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 4% 30%
2937500090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他前列腺素、血栓烷和白细胞三烯 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 4% 30%
2937900010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氨基酸衍生物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AQ R/ 13% 4% 30%
2937900011 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 马昔瑞林 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 4% 30%
2937900090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他激素及其衍生物和结构类似物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 Q 13% 4% 30%