hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3102100010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 尿素 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:包装规格|3:总氮含量|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:成分含量|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 tAB M/N 0% 4% 150%
3102100090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 尿素 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:包装规格|3:总氮含量|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:成分含量|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 AB M/N 0% 50% 150%
3102210000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 硫酸铵 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:包装规格|3:总氮含量|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:成分含量|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 7Av R/ 0% 4% 11%
3102290000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:包装规格|3:总氮含量|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:成分含量|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 7v 0% 4% 11%
3102300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 硝酸铵 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:包装规格|3:总氮含量|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:成分含量|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 9kAB M/N 0% 4% 11%
3102400000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 硝酸铵与碳酸钙等的混合物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:包装规格|3:总氮含量|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:成分含量|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 7vB N 0% 4% 11%
3102500000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 硝酸钠 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:包装规格|3:总氮含量|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:成分含量|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 7ABv M/N.S 0% 4% 11%
3102600000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:包装规格|3:总氮含量|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:成分含量|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 7Bv N 0% 4% 11%
3102800000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 尿素及硝酸铵混合物的水溶液 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:包装规格|3:总氮含量|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:成分含量|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 7Bv N 0% 4% 11%
3102901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氰氨化钙 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:包装规格|3:总氮含量|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:成分含量|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 7ABv M/N 0% 4% 11%
3102909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他矿物氮肥及化学氮肥 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:包装规格|3:总氮含量|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:成分含量|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 7Bv N 0% 4% 11%