hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3202100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 有机合成鞣料 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:品牌(中文或外文名称)|4:包装规格|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 0% 6.5% 35%
3202900010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 无铬鞣料 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:品牌(中文或外文名称)|4:包装规格|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 0% 6.5% 35%
3202900090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他无机鞣料、鞣料制剂等 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:品牌(中文或外文名称)|4:包装规格|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 0% 6.5% 35%