hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3603100010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 民用的安全导火索 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:GTIN|3:CAS|4:其他 千克 k 0% 9% 50%
3603100090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他安全导火索 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:GTIN|3:CAS|4:其他 千克 0% 9% 50%
3603200010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 民用的导爆索 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:GTIN|3:CAS|4:其他 千克 k 0% 9% 50%
3603200090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他导爆索 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:GTIN|3:CAS|4:其他 千克 0% 9% 50%
3603300010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 民用的火帽 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:GTIN|3:CAS|4:其他 千克 k 0% 9% 50%
3603300090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他火帽 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:GTIN|3:CAS|4:其他 千克 0% 9% 50%
3603400010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 使用单个或多个雷管的装置 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:GTIN|3:CAS|4:其他 千克 3 0% 9% 50%
3603400030 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 民用的其他雷管 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:GTIN|3:CAS|4:其他 千克 k 0% 9% 50%
3603400090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他雷管 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:GTIN|3:CAS|4:其他 千克 0% 9% 50%
3603500010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 炸药雷管点火装置 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:GTIN|3:CAS|4:其他 千克 3 0% 9% 50%
3603500020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 民用的其他引爆器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:GTIN|3:CAS|4:其他 千克 k 0% 9% 50%
3603500090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他引爆器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:GTIN|3:CAS|4:其他 千克 0% 9% 50%
3603600010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 爆炸桥、爆炸桥丝、冲击片、爆炸箔起爆器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:GTIN|3:CAS|4:其他 千克 3 0% 9% 50%
3603600020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 民用的其他电雷管 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:GTIN|3:CAS|4:其他 千克 k 0% 9% 50%
3603600090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他电雷管 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:GTIN|3:CAS|4:其他 千克 0% 9% 50%