hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3801100010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 核级石墨 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:状态|4:加工工艺|5:成分含量|6:品牌(中文或外文名称)|7:型号|8:GTIN|9:CAS|10:其他 千克 3 0% 6.5% 30%
3801100020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 人造细晶粒整体石墨 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:状态|4:加工工艺|5:成分含量|6:品牌(中文或外文名称)|7:型号|8:GTIN|9:CAS|10:其他 千克 3 0% 6.5% 30%
3801100090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他人造石墨 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:状态|4:加工工艺|5:成分含量|6:品牌(中文或外文名称)|7:型号|8:GTIN|9:CAS|10:其他 千克 3 0% 6.5% 30%
3801200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 胶态或半胶态石墨 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:状态|4:加工工艺|5:成分含量|6:品牌(中文或外文名称)|7:型号|8:GTIN|9:CAS|10:其他 千克 0% 6.5% 30%
3801300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:状态|4:加工工艺|5:成分含量|6:品牌(中文或外文名称)|7:型号|8:GTIN|9:CAS|10:其他 千克 0% 6.5% 35%
3801901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 表面处理的球化石墨 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:状态|4:加工工艺|5:成分含量|6:品牌(中文或外文名称)|7:型号|8:GTIN|9:CAS|10:其他 千克 3 13% 6.5% 35%
3801909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他以石墨或其他碳为基料的制品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:状态|4:加工工艺|5:成分含量|6:品牌(中文或外文名称)|7:型号|8:GTIN|9:CAS|10:其他 千克 3 0% 6.5% 35%