hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3805100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 松节油 包括脂松节油、木松节油和硫酸盐松节油 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分含量|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB M/N 0% 6.5% 50%
3805901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 以α萜品醇为基本成分的松油 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分含量|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB M/N 0% 6.5% 50%
3805909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 粗制二聚戊烯、亚硫酸盐松节油等 包括其他粗制对异丙基苯甲烷及其他萜烯油 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分含量|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 0% 6.5% 50%