hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3806101000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 松香 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:来源|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 10% 70%
3806102000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 树脂酸 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:来源|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 10% 70%
3806201000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 松香盐及树脂酸盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:来源|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 13% 6.5% 40%
3806209000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 松香或树脂酸衍生物的盐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:来源|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 13% 6.5% 40%
3806300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 酯胶 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:来源|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P.R/Q.S 0% 6.5% 50%
3806900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他松香及树脂酸衍生物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:来源|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 6.5% 40%