hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3825100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 城市垃圾 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:来源|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 9 0% 6.5% 35%
3825200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 下水道淤泥 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:来源|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 9 0% 6.5% 35%
3825300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 医疗废物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:来源|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 9 0% 6.5% 35%
3825410000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 废卤化物的有机溶剂 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:来源|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 9 0% 6.5% 35%
3825490000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他废有机溶剂 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:来源|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 9 0% 6.5% 35%
3825500000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 废的金属酸洗液、液压油及制动油 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:来源|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 9 0% 6.5% 35%
3825610000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 主要含有有机成分的化工废物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:来源|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 9 0% 6.5% 35%
3825690000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他化工废物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:来源|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 9 0% 6.5% 35%
3825900010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 浓缩糖蜜发酵液 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:来源|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 A R/ 0% 6.5% 35%
3825900090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他商品编号未列名化工副产品及废物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:来源|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 9 0% 6.5% 35%