hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
4004000010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 废轮胎及其切块 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观(粉、粒等)|3:来源|4:水分|5:杂质|6:干胶含量|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 9 0% 8% 30%
4004000020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 硫化橡胶废碎料、下脚料及其粉、粒(硬质橡胶的除外) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观(粉、粒等)|3:来源|4:水分|5:杂质|6:干胶含量|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 9 0% 8% 30%
4004000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未硫化橡胶废碎料、下脚料及其粉、粒 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:外观(粉、粒等)|3:来源|4:水分|5:杂质|6:干胶含量|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 9 0% 8% 30%