hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
4010110000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 金属加强的硫化橡胶输送带 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:外观|4:材质构成(有加强材料的也要注明其材质)|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 13% 10% 35%
4010120000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 纺织材料加强的硫化橡胶输送带 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:外观|4:材质构成(有加强材料的也要注明其材质)|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 13% 10% 35%
4010190000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他硫化橡胶制的输送带及带料 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:外观|4:材质构成(有加强材料的也要注明其材质)|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 13% 10% 35%
4010310000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 60cm<周长≤180cmV形肋状三角带 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:外观|4:材质|5:规格尺寸(外周长)|6:截面形状|7:品牌(中文或外文名称)|8:GTIN|9:CAS|10:其他 千克 13% 8% 35%
4010320000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 60cm<周长≤180cm三角带 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:外观|4:材质|5:规格尺寸(外周长)|6:截面形状|7:品牌(中文或外文名称)|8:GTIN|9:CAS|10:其他 千克 13% 8% 35%
4010330000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 180cm<周长≤240cmV形肋状带 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:外观|4:材质|5:规格尺寸(外周长)|6:截面形状|7:品牌(中文或外文名称)|8:GTIN|9:CAS|10:其他 千克 13% 8% 35%
4010340000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 180cm<周长≤240cmV形肋状带除外 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:外观|4:材质|5:规格尺寸(外周长)|6:截面形状|7:品牌(中文或外文名称)|8:GTIN|9:CAS|10:其他 千克 13% 8% 35%
4010350000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 60cm<周长≤150cm的环形同步带 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:外观|4:材质|5:规格尺寸(外周长)|6:品牌(中文或外文名称)|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 13% 10% 35%
4010360000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 150cm<周长≤198cm的环形同步带 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:外观|4:材质|5:规格尺寸(外周长)|6:品牌(中文或外文名称)|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 13% 10% 35%
4010390000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他硫化橡胶制的传动带及带料 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:外观|4:材质|5:规格尺寸(外周长)|6:传动带请填报截面形状|7:品牌(中文或外文名称)|8:GTIN|9:CAS|10:其他 千克 13% 8% 35%