hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
4303101010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含濒危野生动物毛皮衣服 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质(里、外)|3:衣服种类|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 EF 0% 10% 150%
4303101090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他毛皮衣服 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质(里、外)|3:衣服种类|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 10% 150%
4303102010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含濒危野生动物毛皮衣着附件 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质(里、外)|3:衣服种类|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 EF 0% 10% 150%
4303102090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他毛皮衣着附件 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质(里、外)|3:衣服种类|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 10% 150%
4303900010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含濒危野生动物毛皮制其他物品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质(里、外)|3:衣服种类|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 EF 0% 10% 150%
4303900090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他毛皮制物品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:材质(里、外)|3:衣服种类|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 10% 150%