hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
4501100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未加工或简单加工的天然软木 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:加工程度(未加工、简单加工等)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 0% 6% 17%
4501901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 软木废料 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:状态(碎的、粒状的或粉状的)|3:是否为废料|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 9AB P/Q 0% 0% 17%
4501902000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 碎的、粒状的或粉状的软木(软木碎、软木粒或软木粉) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:状态(碎的、粒状的或粉状的)|3:是否为废料|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB P/Q 0% 0% 17%