hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
5102110000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未梳喀什米尔山羊的细毛 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(未梳理的兔毛、喀什米尔山羊毛、山羊绒、骆驼毛|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 0% 9% 45%
5102191010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未梳濒危兔毛 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(未梳理的兔毛、喀什米尔山羊毛、山羊绒、骆驼毛|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 ABFE P/Q 0% 9% 50%
5102191090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他未梳兔毛 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(未梳理的兔毛、喀什米尔山羊毛、山羊绒、骆驼毛|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 9% 9% 50%
5102192000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他未梳山羊绒 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(未梳理的兔毛、喀什米尔山羊毛、山羊绒、骆驼毛|3:颜色|4:纤维长度|5:净绒率|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 AB P/Q 0% 9% 45%
5102193010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未梳濒危野生骆驼科动物毛、绒 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(未梳理的兔毛、喀什米尔山羊毛、山羊绒、骆驼毛|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 FEAB P/Q 0% 9% 45%
5102193090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他未梳骆驼毛、绒 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(未梳理的兔毛、喀什米尔山羊毛、山羊绒、骆驼毛|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 9% 9% 45%
5102199010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未梳的其他濒危野生动物细毛 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(未梳理的兔毛、喀什米尔山羊毛、山羊绒、骆驼毛|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 FEAB P/Q 0% 9% 45%
5102199090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未梳的其他动物细毛 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(未梳理的兔毛、喀什米尔山羊毛、山羊绒、骆驼毛|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 9% 9% 45%
5102200010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未梳的濒危野生动物粗毛 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(未梳理的兔毛、喀什米尔山羊毛、山羊绒、骆驼毛|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 FEAB P/Q 0% 9% 50%
5102200090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未梳的其他动物粗毛 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(未梳理的兔毛、喀什米尔山羊毛、山羊绒、骆驼毛|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 9% 9% 50%