hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
5201000001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未梳的棉花 包括脱脂棉花(配额内) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否梳理|3:纤维长度|4:品级|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 t4xAB M.P/Q 9% 1% 125%
5201000080 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未梳的棉花 包括脱脂棉花(关税配额外暂定) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否梳理|3:纤维长度|4:品级|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 4ABex M.P/Q 9% 0% 0%
5201000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未梳的棉花 包括脱脂棉花(配额外) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否梳理|3:纤维长度|4:品级|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 4xAB M.P/Q 9% 40% 125%