hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
5608110000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 化纤材料制成的渔网 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(渔网、购物网等)|3:纤维成分|4:成网方式(结制)|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 8% 50%
5608190000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 化纤材料制成的网料和其他网 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(渔网、购物网等)|3:纤维成分|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 8% 100%
5608900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他纺织纤维制成的渔网、其他网及网料 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(渔网、购物网等)|3:纤维成分|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 8% 100%