hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
5804101000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 丝及绢丝网眼薄纱及其他网眼织物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(网眼、花边)|3:织造方法(机制、手工制)|4:幅宽|5:纤维成分|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 13% 8% 130%
5804102000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 棉制网眼薄纱及其他网眼织物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(网眼、花边)|3:织造方法(机制、手工制)|4:幅宽|5:纤维成分|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 13% 8% 70%
5804103000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 化纤制网眼薄纱及其他网眼织物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(网眼、花边)|3:织造方法(机制、手工制)|4:幅宽|5:纤维成分|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 13% 8% 130%
5804109000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他材料网眼薄纱及其他网眼织物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(网眼、花边)|3:织造方法(机制、手工制)|4:幅宽|5:纤维成分|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 13% 8% 90%
5804210000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 化纤机制花边 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(网眼、花边)|3:织造方法(机制、手工制)|4:幅宽|5:纤维成分|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 13% 8% 130%
5804291000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 丝及绢丝机制花边 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(网眼、花边)|3:织造方法(机制、手工制)|4:幅宽|5:纤维成分|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 13% 8% 130%
5804292000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 棉机制花边 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(网眼、花边)|3:织造方法(机制、手工制)|4:幅宽|5:纤维成分|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 13% 8% 70%
5804299000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他纺织材料制机制花边 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(网眼、花边)|3:织造方法(机制、手工制)|4:幅宽|5:纤维成分|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 13% 8% 90%
5804300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 手工制花边 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(网眼、花边)|3:织造方法(机制、手工制)|4:幅宽|5:纤维成分|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 13% 8% 100%