hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
5907001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他材料浸涂纺织绝缘布或带 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:处理材质|3:是否为绝缘带|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 8% 40%
5907002000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他材料浸涂已绘制画布 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否为已绘制画布|3:处理材质|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 8% 50%
5907009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 用其他材料浸涂的纺织物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:处理材质|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 13% 8% 100%