hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
6214100010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含丝70%及以上的披巾、头巾、围巾 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(机织等)|3:成分含量|4:品牌(中文或外文名称)|5:货号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 6% 130%
6214100090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含丝70%以下的披巾、头巾、围巾 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(机织等)|3:成分含量|4:品牌(中文或外文名称)|5:货号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 6% 130%
6214201000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 羊毛制披巾、头巾、围巾及类似品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(机织等)|3:成分含量|4:品牌(中文或外文名称)|5:货号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 6% 130%
6214202000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 山羊绒制披巾、头巾、围巾及类似品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(机织等)|3:成分含量|4:品牌(中文或外文名称)|5:货号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 6% 130%
6214209000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他动物细毛制披巾、头巾、围巾及类似品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(机织等)|3:成分含量|4:品牌(中文或外文名称)|5:货号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 6% 130%
6214300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 合纤制披巾、头巾及类似品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(机织等)|3:成分含量|4:品牌(中文或外文名称)|5:货号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 6% 130%
6214400000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 人纤制披巾、头巾及类似品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(机织等)|3:成分含量|4:品牌(中文或外文名称)|5:货号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 6% 130%
6214900010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 棉制披巾、头巾及类似品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(机织等)|3:成分含量|4:品牌(中文或外文名称)|5:货号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 6% 100%
6214900090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他材料制披巾、头巾及类似品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(机织等)|3:成分含量|4:品牌(中文或外文名称)|5:货号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 6% 100%