hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
6702100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 塑料制花、叶、果实及其制品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作材料(塑料丝等)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 13% 8% 130%
6702901010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 濒危野禽羽毛制花、叶、果实及其制品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作材料(塑料丝等)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AFEB P/Q 13% 8% 130%
6702901090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他羽毛制花、叶、果实及其制品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作材料(塑料丝等)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB P/Q 13% 8% 130%
6702902000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 丝或绢丝制花、叶、果实及其制品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作材料(塑料丝等)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 13% 8% 130%
6702903000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 化学纤维制花、叶、果实及其制品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作材料(塑料丝等)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 13% 8% 130%
6702909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他材料制花、叶、果实及其制品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:制作材料(塑料丝等)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 13% 8% 130%