hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
6807100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 成卷的沥青或类似原料的制品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:形状|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 10% 50%
6807900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他形状的沥青或类似原料的制品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:形状|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 10% 50%