hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
6903100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 单体碳含量>50%的其他耐火陶瓷制品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(坩埚、支架、马弗罩等)|3:成分含量|4:耐火温度|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 0% 8% 20%
6903200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氧化铝含量>50%的其他耐火陶瓷制品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(坩埚、支架、马弗罩等)|3:成分含量|4:耐火温度|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 0% 8% 20%
6903900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他耐火陶瓷制品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(坩埚、支架、马弗罩等)|3:成分含量|4:耐火温度|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 8% 20%