hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7009100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 车辆后视镜 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(车辆后视用等)|3:加工方法(未经光学加工)|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L/ 13% 10% 100%
7009910000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未镶框玻璃镜(包括后视镜) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(车辆后视用等)|3:加工方法(未经光学加工)|4:是否镶框|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 L/ 13% 14% 70%
7009920000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他镶框玻璃镜(包括后视镜) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(车辆后视用等)|3:加工方法(未经光学加工)|4:是否镶框|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 12% 100%