hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7014001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 光学仪器用光学元件毛坯 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(具体列明用于光学仪器名称)|3:规格尺寸|4:是否经光学加工|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 10% 40%
7014009001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 滤波玻璃 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(是否用于光学仪器)|3:规格尺寸|4:是否经光学加工|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 15% 80%
7014009090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他未经光学加工的信号玻璃器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(是否用于光学仪器)|3:规格尺寸|4:是否经光学加工|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 15% 80%