hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7101101100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未分级的天然黑珍珠 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(黑珍珠等)|3:加工程度(打孔、未加工等)|4:状态(未成串、未镶嵌等)|5:来源(天然)|6:等级|7:GTIN|8:CAS|9:其他 AB P/Q 9% 21% 100%
7101101900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他未分级的天然珍珠 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(黑珍珠等)|3:加工程度(打孔、未加工等)|4:状态(未成串、未镶嵌等)|5:来源(天然)|6:等级|7:GTIN|8:CAS|9:其他 AB P/Q 9% 21% 100%
7101109100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他天然黑珍珠 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(黑珍珠等)|3:加工程度(打孔、未加工等)|4:状态(未成串、未镶嵌等)|5:来源(天然)|6:等级|7:GTIN|8:CAS|9:其他 AB P/Q 9% 21% 130%
7101109900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他天然珍珠 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(黑珍珠等)|3:加工程度(打孔、未加工等)|4:状态(未成串、未镶嵌等)|5:来源(天然)|6:等级|7:GTIN|8:CAS|9:其他 AB P/Q 9% 21% 130%
7101211001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未分级,未加工的养殖黑珍珠 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(黑珍珠等)|3:加工程度(打孔、未加工等)|4:状态(未成串、未镶嵌等)|5:来源(养殖)|6:等级|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 AB P/Q 9% 21% 100%
7101211090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他未分级,未加工的养殖珍珠 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(黑珍珠等)|3:加工程度(打孔、未加工等)|4:状态(未成串、未镶嵌等)|5:来源(养殖)|6:等级|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 AB P/Q 9% 21% 100%
7101219001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他未加工的养殖黑珍珠 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(黑珍珠等)|3:加工程度(打孔、未加工等)|4:状态(未成串、未镶嵌等)|5:来源(养殖)|6:等级|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 AB P/Q 9% 21% 130%
7101219090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他未加工的养殖珍珠 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(黑珍珠等)|3:加工程度(打孔、未加工等)|4:状态(未成串、未镶嵌等)|5:来源(养殖)|6:等级|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 AB P/Q 9% 21% 130%
7101221001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未分级,已加工的养殖黑珍珠 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(黑珍珠等)|3:加工程度(打孔、未加工等)|4:状态(未成串、未镶嵌等)|5:来源(养殖)|6:等级|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 13% 21% 100%
7101221090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他未分级,已加工的养殖珍珠 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(黑珍珠等)|3:加工程度(打孔、未加工等)|4:状态(未成串、未镶嵌等)|5:来源(养殖)|6:等级|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 13% 21% 100%
7101229001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他已加工的养殖黑珍珠 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(黑珍珠等)|3:加工程度(打孔、未加工等)|4:状态(未成串、未镶嵌等)|5:来源(养殖)|6:等级|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 13% 21% 130%
7101229090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他已加工的养殖珍珠 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:种类(黑珍珠等)|3:加工程度(打孔、未加工等)|4:状态(未成串、未镶嵌等)|5:来源(养殖)|6:等级|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 13% 21% 130%