hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2846101000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氧化铈 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846102000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氢氧化铈 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846103000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 碳酸铈 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846109010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氰化铈 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846109090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 铈的其他化合物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846901100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氧化钇 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4xBy /N 0% 5% 30%
2846901200 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氧化镧 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846901300 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氧化钕 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846901400 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氧化铕 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846901500 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氧化镝 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846901600 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氧化铽 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846901700 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氧化镨 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846901800 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氧化镥 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846901920 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氧化铒 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846901930 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氧化钆 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846901940 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氧化钐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846901970 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氧化镱 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846901980 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氧化钪 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846901991 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 灯用红粉 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846901992 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 按重量计中重稀土总含量≥30%的其他氧化稀土 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846901999 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他氧化稀土 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846902100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氯化铽 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846902200 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氯化镝 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846902300 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氯化镧 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846902400 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氯化钕 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846902500 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氯化镨 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846902600 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氯化钇 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846902800 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 混合氯化稀土 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846902900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他未混合氯化稀土 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846903100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氟化铽 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846903200 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氟化镝 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846903300 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氟化镧 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4ABxy M/N 0% 5% 30%
2846903400 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氟化钕 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846903500 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氟化镨 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846903600 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氟化钇 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846903900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他氟化稀土 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846904100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 碳酸镧 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846904200 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 碳酸铽 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846904300 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 碳酸镝 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846904400 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 碳酸钕 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846904500 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 碳酸镨 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846904600 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 碳酸钇 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846904810 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 按重量计中重稀土总含量≥30%的混合碳酸稀土 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846904890 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他混合碳酸稀土 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846904900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他未混合碳酸稀土 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846909100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 镧的其他化合物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846909200 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钕的其他化合物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846909300 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 铽的其他化合物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846909400 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 镝的其他化合物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846909500 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 镨的其他化合物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846909601 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] LED用荧光粉 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 B /N 0% 5% 30%
2846909690 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钇的其他化合物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846909901 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] LED用荧光粉 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 B /N 0% 5% 30%
2846909910 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 按重量计中重稀土总含量≥30%的稀土金属、钪的其他化合物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%
2846909990 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他稀土金属、钪的其他化合物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:稀土元素的重量百分比,以[A]表示|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 4Bxy /N 0% 5% 30%