hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2906110000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 薄荷醇 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 5% 70%
2906120010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 甲基环己醇 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB M/N 13% 5.5% 30%
2906120090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 环己醇,二甲基环己醇 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 5.5% 30%
2906131000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 固醇 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 5.5% 30%
2906132000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 肌醇 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 A R/ 13% 5.5% 30%
2906191000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 萜品醇 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 5.5% 30%
2906199011 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 5α-雄烷-3α, 17α-二醇(阿法雄烷二醇) 包括5α-雄烷-3β, 17β-二醇(倍他雄烷二醇) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 5.5% 30%
2906199012 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 雄甾-4-烯-3α, 17α-二醇(4-雄烯二醇(3α, 17α)) 包括雄甾-4-烯-3α, 17β-二醇(4-雄烯二醇(3α, 17β)) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 5.5% 30%
2906199013 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 雄甾-5-烯-3α, 17α-二醇(5-雄烯二醇(3α, 17α)) 包括雄甾-5-烯-3α, 17β-二醇(5-雄烯二醇(3α, 17β)) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 5.5% 30%
2906199014 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 2-雄烯醇(5α-雄甾-2-烯-17-醇) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 5.5% 30%
2906199015 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 3-雄烯醇(5α-雄甾-3-烯-17-醇) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 L 13% 5.5% 30%
2906199090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他环烷醇,环烯醇及环萜烯醇 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 5.5% 30%
2906210000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 苄醇 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 5% 30%
2906291000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 2-苯基乙醇 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 5.5% 30%
2906299011 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 三氯杀螨醇 CAS115-32-2 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 89 9% 5.5% 30%
2906299021 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 三氯杀螨醇 CAS10606-46-9 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 89 9% 5.5% 30%
2906299090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他芳香醇 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 5.5% 30%