hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2910100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 环氧乙烷 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB M/N 13% 5.5% 30%
2910200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:签约日期|5:计价日期|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 0% 5.5% 30%
2910300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 AB M/N 0% 5.5% 30%
2910400000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 狄氏剂(ISO、INN) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 89 0% 5.5% 30%
2910500000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 异狄氏剂 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 89 0% 5.5% 30%
2910900020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 灭草环 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 S 9% 5.5% 30%
2910900090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 三节环环氧化物,环氧醇(酚,醚) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:用途|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 5.5% 30%