hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3926100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 办公室或学校用塑料制品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:材质|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 13% 10% 80%
3926201100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 聚氯乙烯制手套(包括分指手套、连指手套及露指手套) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:材质|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 13% 6.5% 90%
3926201900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他塑料制手套(包括分指手套、连指手套及露指手套) 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:材质|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 13% 6.5% 90%
3926209000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他塑料制衣服及衣着附件 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:材质|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 13% 6.5% 90%
3926300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 塑料制家具、车厢及类似品的附件 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:材质|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 L/ 13% 10% 80%
3926400000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 塑料制小雕塑品及其他装饰品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:材质|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 13% 6.5% 100%
3926901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 塑料制机器及仪器用零件 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:材质|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 13% 10% 35%
3926909010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 两用物项管制结构复合材料的预成形件和制品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:材质|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 3 13% 10% 80%
3926909020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 聚氨酯制避孕套 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:材质|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 0% 10% 80%
3926909090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他塑料制品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:材质|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 千克 13% 10% 80%