hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7010100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 玻璃安瓿 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(用于运输或盛装货物)|3:容积|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 14% 50%
7010200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 玻璃制的塞、盖及类似封口器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(用于运输或盛装货物)|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 13% 14% 50%
7010901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 装运货物或保藏用的玻璃大容器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(用于运输或盛装货物)|3:容积|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 14% 50%
7010902000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 装运货物或保藏用的玻璃中容器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(用于运输或盛装货物)|3:容积|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 14% 50%
7010903000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 装运货物或保藏用的玻璃小容器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(用于运输或盛装货物)|3:容积|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 14% 50%
7010909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 装运货物或保藏用的玻璃特小容器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(用于运输或盛装货物)|3:容积|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 13% 14% 50%